Integritetspolicy
Google 4,9 Google betyg | Facebook 5,0 Facebook betyg | Trustpilot 4,7 Trustpilot betyg
Språk svenska Språk engelska Langue franska

Kvalitetsviner, boende, upplevelser och mycket mer
Din varukorg

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Escapat Wines SARL samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och om vi ber dig om personuppgifter kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Escapat Wines vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte köpa våra produkter eller använda våra tjänster.

Escapat Wines SARL agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter. Köp av våra produkter sker direkt från Escapat Wines SARL, som tillsammans med vår transportleverantör ansvarar för transporten i Sverige fram till leverans till dig som kund. Du som kund kan alltid nå oss på info@escapat.com

Escapat Wines följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

I samband med registrering som vinabonnent, Escapat Magazine eller vid köp av våra produkter och tjänster, kontakt med vår kundtjänst eller genom vår webbplats samt om du deltar i kampanjer via t.ex. e-post eller sociala medier kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta:
- Namn, personnummer och kontaktinformation;
- Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
- Demografisk information som till exempel postnummer
- Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden; eller
- Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Vi kan komma att inhämta personuppgifter (personnummer, namn, e-post och adress) från Klarna i samband med köp av våra produkter och tjänster.

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med Escapat Wines SARL och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av produkter eller tjänster kan Escapat Wines komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.
- Samtycke: Baserat på det samtycke som kan lämnas i samband med köp av produkter eller tjänster och vid registrering abonnent hos oss sammanställer Escapat Wines information om våra kunder och deras köpvanor och intressen för att kunna profilera kunderna i olika kategorier. Syftet är att genom sådan profilering kunna erbjuda kunderna relevant och anpassad information och marknadsföring från Escapat Wines.
- Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt för att öka vår konkurrenskraft behandlar vi dina personuppgifter även i vissa andra fall, exempelvis för direktmarknadsföring.
- Rättslig skyldighet: Vi sparar, men behandlar inte i övrigt, dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt gällande alkohol-, skatte- och bokföringslagstiftning.

Syfte med användning av personuppgifter
Vårt syfte med behandling av personuppgifter är att bearbeta och hantera dina beställningar av produkter och tjänster, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera vår relation med dig som kund samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser.

Om du inte aktivt tackar nej via email kan vi komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av.

Vi genomför inte någon analys av ditt kundbeteende (profilering). Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för dennes marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Lagring av personuppgifter
Escapat Wines vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.
- Kund: Om du har en prenumeration hos Escapat Wines eller om du på annat sätt registrerat dig för någon av Escapat Wines digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
- Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av abonnemang samt varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Escapat Wines ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
- Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
- Berättigat intresse: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
- Rättslig skyldighet: Vi sparar, men behandlar inte i övrigt, de personuppgifter som utgör deklarationsunderlag till skattemyndigheten i Frankrike respektive Sverige med anledning av gällande alkohol-, skatte- och bokföringslagstiftning i sju år efter avslutad kundrelation.

Överföring av personuppgifter
Information om våra kunder är en viktig del av Escapat Wines verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast information i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Escapat Wines kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från Klarna. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Escapat Wines ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till skattemyndigheten och andra relevanta myndigheter i Frankrike respektive Sverige när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan göras till bolag inom och utom EU och EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Oaktat om vi överför dina personuppgifter till mottagare inom eller utanför EU och EES vidtar vi alltid alla rimliga åtgärder, i syfte att säkerställa en adekvat skyddsnivå, för överföringen och behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna i botten av sidan. Du kan ändra dina personuppgifter genom att kontakta info@escapat.com. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Franska staten om du anser att Escapat Wines behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Återkallelse av samtycke och avslutande av prenumeration
Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du kontakta info@escapat.com eller avsäga dig framtida utskick genom en länk i det aktuella utskicket.

På din begäran kan vi radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.